KIINTEISTÖ OY KULLASMARINA

VUOKRAUSEHDOT JA SÄÄNNÖT

1 §. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin sellaisiin maaseutumatkailupalveluihin, joita maaseutumatkailuyrittäjä tarjoaa ja myy yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle.

Ehtoja sovelletaan myös silloin, kun maaseutumatkailuyrittäjä tarjoaa ja myy maaseutumatkailupalveluja toisille yrityksille ja yhteisöille.

Näitä sopimusehtoja käytetään Online-varauksiin, Kullasmarina Resortin varauspalvelun kautta tehtyihin varauksiin.

 

2 §. Määritelmiä

Näissä sopimusehdoissa:

Maaseutumatkailuyrittäjä (myöhemmin ”yrittäjä”) tarkoittaa Kiinteistö Oy Kullasmarinaa, suomalaista maaseutumatkailuyhtiötä (y-tunnus 2145511-9), jonka kotipaikka on Heinola.

Asiakas tarkoittaa ketä tahansa yksityistä tai juridista henkilöä, joka ostaa Kiinteistö Oy Kullasmarinan tarjoamia palveluja ja/tai tuotteita. Näissä sopimusehdoissa asiakkaaksi ymmärretään myös sellainen yksityishenkilö, joka käyttää toisen yrityksen tai yhteisön Kiinteistö Oy Kullasmarinalta ostamia taikka ostamia ja edelleen välittämiä palveluja ja/tai tuotteita.

Maaseutumatkailupalvelu (myöhemmin ”palvelu”) tarkoittaa

a) majoitusta;

b) majoitusta ja muuta sellaista matkailupalvelusta, joka ei ole kokonaisuuden kannalta olennainen; taikka

c) yhtä tai useampaa seuraavista; ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten kalastus-, hiihto-, vaellus-, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta.

 

3 §. Sopimuksen syntyminen

Sopimus palvelusta syntyy, kun asiakas on maksanut vähintään varausmaksun ja yrittäjä on vahvistanut sopimuksen syntymisen kirjallisesti asiakkaalle.

Maksamalla vähintään varausmaksun asiakas myös hyväksyy nämä sopimusehdot itseään sitoviksi.

Yrittäjällä on oikeus muuttaa palvelujen hintoja. Mikäli hintatiedoissa on vanhentunutta tietoa, yrittäjällä on oikeus oikaista ne ennen sopimuksen syntymistä.

 

4 §. Peruutusehdot ja maksuehdot

Mikäli asiakas varaa palvelun vähintään 28 vrk ennen sen käytön aloittamispäivää, hänen on suoritettava varausmaksuna 30 % palvelun kokonaishinnasta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa varauksesta, kuitenkin niin, että hän suorittaa palvelun koko hinnan aina viimeistään 14 vrk ennen palvelun käytön alkamista.

  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 29 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan maksettu suoritus kokonaisuudessaan.
  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 28-15 vrk ennen, veloitetaan 30 % varauksen kokonaishinnasta ja toimistokulut (10€).
  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 14-8 vrk ennen, veloitetaan 50% varauksen kokonaishinnasta ja toimistokulut (10€).
  • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 7vrk ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko majoitushinta ja toimistokulut.

Maksuosoitukseen on merkittävä palvelua koskevat tiedot (palvelun kesto, kohde, tuotepaketin nimi) ja yrittäjän mahdollisesti antama varausnumero. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

Peruutusehdot koskien aktiviteettipalveluita ja lisäpalveluita

Yksittäisissä aktiviteettijärjestelyissä/ -palveluissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia palvelutuottajan omia ehtoja, jotka yksilöidään matkavarauksen yhteydessä.

Ellei asiakkaan valitsemaan aktiviteettiin/palveluun sisälly palveluntuottajan ehtoja, peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään klo 18.00 paikallista aikaa edellisenä päivänä.

Peruutusehdot koskien lisäpalveluita kuten tapahtumatliput

Tilattu ja vahvistettu lisäpalvelu, esim. urheilu-, kulttuuri- tms. tapahtumalippu, on aina sitova ja sen peruutuksesta peritään kuluina lisäpalvelun hinta kokonaisuudessaan. Mikäli tilattu ja vahvistettu lisäpalvelu (esim. liput) jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä, perittyjä maksuja ei palauteta.

 5 §. Asiakkaan oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ylivoimaisen esteen vuoksi

Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö sairastuu äkillisesti vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli asiakas on jo aloittanut palvelun käyttämisen. Asiakkaan on ilmoitettava esteestä yrittäjälle viipymättä. Palvelun käyttämisen este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla.

 

6 §. Yrittäjän oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus

Yrittäjällä on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus ja keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Mikäli yrittäjä purkaa palvelua koskevan sopimuksen, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja mikäli palvelun suorittaminen keskeytetään, asiakkaalle on palautettava toteutumatonta osaa vastaava hinta. Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

Yrittäjällä on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus, mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja.

Yrittäjällä on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus myös, mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö palvelun käyttämiseen liittyvät velvollisuutensa.

7 §. Yrittäjän velvollisuudet

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa hyväkseen ne palvelut, jotka kunkin asiakkaan kanssa on asianomaisen varauksen osalta erikseen sovittu.

 

8 §. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakkaan on käyttäessään yrittäjän palveluita noudatettava viranomaisten, yrittäjän sekä yrittäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan mahdollisesti käyttämien elinkeinonharjoittajien antamia ohjeita ja määräyksiä.

Asiakas ei saa käyttäytymisellään taikka muutoin häiritä muita yrittäjän palveluita käyttäviä asiakkaita. Mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus ja poistaa asiakas yrittäjän alueelta. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista sopimuksen purkamisesta aiheutuvista kuluista.

Asiakas on vastuussa vahingosta, jotka hän tahallisella taikka huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa yrittäjälle taikka kolmansille osapuolille.

Asiakkaan on itse huolehdittava yrittäjän tarjoamien palveluiden käyttämisen mahdollisesti edellyttämistä luvista ja asiakirjoista, kuten ajokortti, passi, viisumi, aseenkantolupa, kalastuksenhoitomaksu taikka vastaava sekä vakuutusturvasta, jonka asiakas katsoo palveluita käyttäessään tarvitsevansa.

 

 9 §. Oikeus vahingonkorvaukseen

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai sen sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Vapautuakseen korvausvastuusta yrittäjän on osoitettava, ettei huolimattomuus ole johtunut siitä itsestään taikka apunaan käyttämästä elinkeinonharjoittajasta.

Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset ja hyödyttömäksi käyneet menot.

Asiakkaan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Yrittäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut asiakkaan omasta tuottamuksesta. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon asiakkaan mahdollinen myötävaikutus, yrittäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai sen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

10 §. Virheilmoitukset

Asiakas on velvollinen välittömästi tekemään yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen palvelussa olevasta puutteesta tai virheestä, joka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.

Muut mahdolliset huomautukset puutteista tai virheistä, joita ei voida korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.

 

11 §. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Asiakas voi saattaa riita-asian myös käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jolloin oikeuspaikkana on yrittäjän kotipaikan käräjäoikeus.

 

12 §. Sopimuksen kieli

Sopimusehdot on laadittu suomen kielellä ja ne on käännetty englannin ja venäjän kielellä. Mikäli erikielisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä sopimusehtoja, toissijaisesti englanninkielisiä sopimusehtoja ja viimesijaisesti venäjänkielisiä sopimusehtoja.

MAJOITUSOHJEET JA SÄÄNNÖT

Tervetuloa viihtymään!
    
Jotta viihtyisitte paremmin, olemme luoneet pelisäännöt jotka takaavat kaikille lomalaisille laadukkaan majoituksen Kullasmarinassa!

AVAIN    Käytössämme on sähköiset lukot, jotka toimivat numerokoodilla lomasi ajan. Palvelunumeromme on: 0500-352 442 tai 050-320 1009.  

ASUKKAAT    Loma-asuntoa voi käyttää vain se henkilömäärä joka varattaessa on ilmoitettu.Lemmikkieläimet ovat sallittuja vain Pinta I ja Santa Maria 6 huoneistoissa. Perheen lemmikkieläinten tuonti muihin Kullasmarinan lomahuoneistohin on ehdottomasti kielletty. Kotieläimen jäljiltä joudumme teetättämään huoneiston erikoispuhdistuksen ja laskuttamaan asiakasta.    

TUPAKOINTI    Loma-asuntojen sisätiloissa on tupakointi ehdottomasti kielletty.  Tupakantumpit tulee kerätä ulkotilojen tuhkakuppeihin. Myös avotulen tekeminen asuntoon on kielletty.     

VARUSTEET    Loma-asunnon varusteet tulee olla paikoillaan asunnon luovutushetkellä. Asukas on velvollinen korvaamaan loman aikana rikkoutuneet tai kadonneet varusteet sekä muut vahingot loma-asunnossa. Rikki menneistä tai kadonneista varusteista ja muista vahingoista on ilmoitettava Kullasmarinan edustajalle viimeistään asunnon luovutushetkellä.  Varustelista löytyy huoneiston kansiosta.  

SAUNOMINEN    Sauna kytketään päälle kiukaassa olevasta säätimestä.  Käytä laudeliinaa saunoessasi. Saunomisen jälkeen asukkaiden tulee huuhdella lauteet, tyhjentää vesiastiat, kuivata lattiat sekä sammuttaa kiuas.  Vesihanat tulee sulkea huolellisesti. Vältäthän turhaa veden kulutusta.  Asunnoissa on koneellinen ilmastointi joka huolehtii tuuletuksesta saunomisen jälkeen, joten tuuletus ikkunat  tulee pitää kiinni.

TAKKA    Takan käyttöön asiakkaalle on varattu rajoitettu määrä polttopuita.  Ennen sytyttämistä avaa hormin savupelti, sekä lisää vetoa takkapesän alapuolella olevasta luukusta. Lisää pieni määrä takkapuita ja käytä sytykkeitä.  Sytykkeinä ei saa käyttää muoviperäisiä tuotteita, kuten maito-tölkkejä.  Hormin savupeltiä ei saa sulkea takan käytön aikana. Takkapesä  ja tuhka-luukku tulee puhdistaa käytön jälkeen. Varoitus! älä tyhjennä takkapesää  hiilien ollessa vielä kuumia.
Takassa palaa tuli, liesituulettimen käyttö on kielletty  ( takka saattaa savuttaa ja    käynnistää  palohälytyksen  )

ASTIANPESUKONE /                
PYYKINPESUKONE
Käyttäessäsi astianpesukonetta ja pyykinpesukonetta muista avata ja sulkea vesihana. Tarkemmat käyttöohjeet löydät huoneiston kansiosta.

LAITTEET    
Kanavat ovat asetettu taulutelevisioon jo valmiiksi.  Asunnoista löytyy DVD-soitin, joten voit ottaa mukaasi omia elokuvia ja musiikkia.  Loma-asunnoissa on Internet-yhteys. Käyttäessäsi astianpesukonetta, muista avata ja sulkea vesihana. Käyttäessäsi keraamista liettä, muista puhdistaa liesi heti käytön jälkeen.    

Käyttöohjeet kaikkeen loma-asunnon elektroniikkaan löydät huoneiston kansiosta.

LIINAVAATTEET    
Asukkaiden tulee ehdottomasti käyttää aina liinavaatteita yöpyessään loma-  
asunnossa.  Liinavaatteet voi tilata loma-asuntovarauksen yhteydessä tai loman alkaessa.  Liina vaatteita voitte tilata henkilömäärän mukaan. Emme petaa tilattuja liinavaatteita. Asukkailla on mahdollisuus käyttää omia liinavaatteita. 

KULUTUSTARVIKKEET    
Majoitushintaan sisältyy aloituspakkaus: Puhdistusaineet, WC-paperit ja kertakäyttöiset laudeliinat. 

LOPPUSIIVOUS    
Loma-asunnon vuokraajan tulee huolehtia asuntonsa siisteydestä.  Loppusiivous tulee huolehtia ennen asunnon luovutusta, jos loppusiivousta ei ole tehty veloitamme loppusiivouksen hinnaston mukaan. Huoneiston siivouksesta loman aikana ja sen päättyessä huolehtii asiakas itse. Siivousvälineet ja puhdistusaineet löydät loma-huoneiston siivouskaapista.  Palautathan siivousvälineet samaan paikkaan.  
Voit tilata loppusiivouksen asuntovarauksen yhteydessä, se antaa sinulle aikaa nauttia lomastasi pidempään! Loppusiivous on tilattava viimeistään 24 h ennen asunnon luovutusta. 
Loppusiivous 
 Loppusiivoukseen kuuluvat tehtävät:  
•    roskien vienti lajiteltuna jäteastioihin
•    tavaroiden paikoilleen asettelu
•    lattioiden imurointi ja pyyhkiminen
•    astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys)
•    tahrojen ja likojen poisto
•    tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus 
•    takan siistiminen ja tuhkien vienti varattuun tyhjennyspisteeseen
•    jääkaapin tyhjennys, puhdistus ja pistotulpan irrotus sähköverkosta
•    pihan siivous ( omat roskat pois )
•    loma-asunnon liinavaatteiden vienti pyykkikoriin
•    sähkögrillin puhdistus ja sisälle nosto
Pääsääntönä loppusiivouksessa on että asunnon luovutushetkellä asunto on yhtä siisti kuin asukkaiden sinne saapuessa.  
ASUNNON LUOVUTUS    Asunto tulee luovuttaa sovittuna aikana Kullasmarinan yhteyshenkilölle, jonka kanssa tehdään yhdessä tarkastus loma-asunnon kunnosta ja varusteista. Muista ilmoittaa hyvissä ajoin tulo ja lähtöaikasi, viimeistään 2 h ennen tuloaikaa, sekä huoneiston luovutusta.    
Muistathan tarkistaa ennen asunnonluovutusta:
•    loppusiivous (muista lisäpalvelu)
•    tarkista että kaikki varustelistan tavarat ovat paikallaan
•    tarkista että kaikki sähkölaitteet ovat sammutettu
•    tarkista että ovet ja ikkunat ovat lukittu (myöskin terassi)
•    tarkista että vesihanat ovat kiinni
•    tarkista että loma-asuntoon ei jää asukkaiden omia tavaroita

LISÄPALVELUT    
Voit tilata lisäpalveluita myöskin lomasi aikana numerosta 050 -320 1009. Maksutapana näissä tilauksissa on käteinen.  Helpottaaksemme järjestelyitä pyydämme tekemään lisäpalvelutilaukset ennakkoon.
AJANVIETE    Olemme koonneet lähiseudun palvelut lomasi onnistumista varten asunnon kansioon sekä Kullasmarinan nettisivuille.  Ajanvietepalvelut on mahdollista tilata ennen loman alkua Kullasmarinalta puhelimitse tai sähköpostilla.
 

Visma Pay Toimitusehdot

 

Tilaaminen ja maksutavat

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.
 
Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

 

Tervetuloa Kullasmarinaan!

Terveisin, Kullasmarinan henkilökunta